• Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Wix Google+ page
  • Pinterest App Icon
  • LinkedIn App Icon

שעונים לגבר

מוצרים עד $75

* "משלוח המכיל טובין שערכם הכולל עד 75$ פטורים לחלוטין מתשלום מיסים" כך נקבע במדריך ליבוא אישי בדואר חבילות או בחברת בלדרות המופיע באתר רשות המיסים. מצורף לינק למדריך ליבוא אישי - 

יבוא אישי לפי הגדרתו במדריך - "יבוא אישי" - " טובין בכמות סבירה לשימוש עצמי או נתינה במתנה.".

ערכם הכולל, לאמור כולל דמי הובלה, וביטוח אם יש.

מוצרים מ - $75 עד $500

* שעונים בטווח מחירים זה חייבים במע"מ בשיעור 18% בלבד, המחושב על השעון דמי המשלוח והביטוח (אם יש) בהתקיים תנאי יבוא אישי - על פי בדיקה בטבלת מיסים מרוכזים של רשות המיסים מיום 21.12.14.

מצורף לינק לטבלה המתעדכנת ברשות המיסים אשר מומלץ לבדוק במועד הרכישה - 

"משלוח המכיל טובין שערכם הכולל 500$ - 75$ פטורים מתשלום מכס אך חייבים בתשלום מע"מ ובמוצרים מסויימים גם במס קניה." כך נקבע במדריך ליבוא אישי בדואר חבילות או בחברת בלדרות המופיע באתר רשות המיסים. מצורף לינק למדריך ליבוא אישי - 

יבוא אישי לפי הגדרתו במדריך - "יבוא אישי" - " טובין בכמות סבירה לשימוש עצמי או נתינה במתנה.".

מוצרים מ - $501

* שעונים בטווח מחירים זה, לרבות בעלות של יותר מ - 1000$ חייבים במע"מ בשיעור 18% בלבד, המחושב על השעון דמי המשלוח והביטוח (אם יש) בהתקיים תנאי יבוא אישי - על פי בדיקה בטבלת מיסים מרוכזים של רשות המיסים מיום 21.12.14.

מצורף לינק לטבלה המתעדכנת ברשות המיסים אשר מומלץ לבדוק במועד הרכישה - 

"טובין שערכם 501$-1,000$ - חייבים בתשלום מע"מ וכן, במכס ומס קנייה (אם חלים).

טובין שערכם מעל 1,000$  או במשלוח של טבק, סיגריות, כוהל, ומשקאות משכרים – חייבים בתשלום מע"מ וכן, במכס ומס קנייה (אם חלים) כפי שמשולם על ידי יבואן שמייבא בייבוא מסחרי, על פי השיעור קבוע בצו תעריף המכס." מצורף לינק - 

כך נקבע במדריך ליבוא אישי ברשות המיסים מצורף לינק - 

כך נקבע במדריך ליבוא אישי בדואר חבילות או בחברת בלדרות המופיע באתר רשות המיסים. מצורף לינק למדריך ליבוא אישי - 

יבוא אישי לפי הגדרתו במדריך - "יבוא אישי" - " טובין בכמות סבירה לשימוש עצמי או נתינה במתנה.".

הירשם לעידכונים ומבצעים